KVALITETSSIKRING

 

 

 

Vi er opptatt av at informasjonen vi gir ut skal være av god kvalitet.

Vi har stort fokus på å sikre at det vi deler og omtaler er faglig forankret. 

 

 

           Tiltak for sikring av faglig kvalitet:

  • Vi er alltid flere om å lese korrektur og kontrollere referanser.

  • Vi er alltid bevisst på at påstander eller drøftinger vi ikke kan vise til referanser til er våre påstander, erfaringer eller ytringer.

  • Vi ønsker å oppnå samarbeid med fagpersoner, studiesteder og institusjoner som kan bidra til kvalitetssjekk.

  • Vi vil alltid fokusere på å ha tydelig merkede kilder og referanser.

  • Det vil alltid vært vårt fokus å vurdere gode kilder og vise til vitenskapelige databaser, fagstoff fra anerkjente institusjoner og direkte fra forskere og forfattere.

  • Vi er alltid bevisst på at forskning på særlig alkoholskader og alkoholvaner vil kunne gi andre resultater, tall og statistikker utenfor Norden og at de ikke nødvendigvis vil være representative her.

 

Mechanisms of alcohol-induced damage to the developing nervous system 

 «The national institute on alcohol abuse and alcoholism»,  gir ut et medisinsk tidsskrift på kvartalsbasis hvor det legges frem forskning om årsaker, konsekvenser, behandling og forebygging av alkohol og vansker koblet til alkohol.

I vol.25, No. 3, 2001  omhandler en artikkel konsekvensene fosterets hjerne får ved alkoholeksponering i svangerskapet. (Goodlett & Horn, 2001) Les her

 

Den tar opp flere sentrale ting som belyser det at FASD er en spekterlidelse. Den problematiserer mulighetene til å peke på eksakte årsaker til avvik, basert på at man fortsatt ikke kan nok om hva som på et celle-og molekylært nivå gir en normal utvikling av sentralnervesystemet. Et annet hinder er at det heller aldri er sikkert at det bare er alkohol som kan ha bidratt til å hindre normal utvikling.

Det er variasjoner i mengde alkohol, andre genetiske komponenter, og når eksponeringen har skjedd.  Til slutt er det også et faktum at alkohol som stoff kan gi både kort og langtidseffekter. Det de kan si noe om er at det er belegg for å si at alkohol vil ha forskjellig virkning på forskjellige typer celler. Det kan føre til endring i cellen hvis alkohol blir konsumert når en celle er i en fase hvor den skal dele seg. Den kan også føre til celledød for allerede ferdig utviklede celler eller hindre cellemigrasjon.

Et eksempel som fremkommer i artikkelen er hvordan alkoholeksponering kan gjøre endringer i stadiet for cellemigrasjonen:  «In chick embryos, alcohol exposure before the cranial neural crest cells begin to migrate results in excessive cell death of these cells during the period of migration, leading to abnormal facial features modeling effects in humans with­ FAS” (Goodlett & Horn, 2001) Samme mekanismer kan skje under hele svangerskapet, og den delen av fosteret som utvikler seg hele svangerskapet er sentralnervesystemet. Det vil derfor være sårbart hele fosterstadiet. I motsetning til eksempelet som er bare cellemigrasjonen som omhandler utviklingen av ansiktstrekk.

 

  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6707174/pdf/arcr-25-3-175.pdf