Ordliste

 

Prevalens - Begrep som brukes om antallet mennesker som har en viss sykdom, vanske, risikofaktor eller liknende.

Komorbid- Begrep som brukes om vankser eller sykdommer som "kommer sammen med". Altså vansker som ofte opptrer sammen.

Nevrologiske «soft signs» - Nevrologiske «soft-signs» kan beskrives som diffuse vansker som er lettere nevrologiske avvik. Eksempler kan være; medbevegelser, skrivemotoriske ferdigheter, vansker med trykk og styrke, dårlig flyt i bevegelser. Det er tegn man ofte ser hos barn med FASD eller ADHD.

Sensoriske vansker: Sensoriske vansker omfatter vansker som kan inkludere alle sansemodaliteter og innebærer en forstyrrelse i evnen til å sortere sanseinntrykk. 

.....